Sobre la Propietat Legal i el Copyright

El propietari d’aquesta web i el seu contingut és Mia Ferrer – VADEVELA. Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i/o exposició pública d’aquesta web sense la corresponent autorització dels seus amos. La informació i consells presentats en aquesta web són de caràcter orientatius quedant VADEVELA exempta de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d’exactitud o efectivitat en aquesta informació o consells.
VADEVELA es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avís i sense cap tipus de limitació. La informació remesa a aquesta web o introduïda a través dels seus formularis haurà de ser veraç i no vulnerarà el dret a tercers ni la legalitat vigent.
VADEVELA declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole al no poder garantir al 100% l’absència de virus ni d’altres elements en la web.

Política de Proteció de Dades Personals
Alguns serveis prestats en la web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.
Les dades personals recollits seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a VADEVELA són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos.
VADEVELA, com a responsable del fitxer automatitzat, garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d’acord amb la L.O. 15/1999, els apoderats, intervinents, autoritzats i, si escau, avalistes de l’entitat jurídica signant queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents. La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual amb VADEVELA, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els quals l’usuari decideixi donar-se d’alta, així com l’enviament per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per VADEVELA.
VADEVELA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a VADEVELA. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.
Els usuaris tenen drets reconeguts i podran exercitar els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com a ser informats de les cessions realitzades contactant amb VADEVELA.